നടുവേദന മാറാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പ മാർഗം | Back Pain Treatment in Malayalam Health Tips

In this video Dr. Shaji KR Talk about Modern Treatment for Back Pain – PELD (Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy)

Percutaneous endoscopic lumbar discectomy is a safe and effective procedure in lumbar disc prolapse. It has the advantage that it can be performed on a daycare basis under local anesthesia with shorter length of hospitalization and early return to work thus improving the quality of life earlier.

For appointment and enquiry Please Contact : 9656 000 629
________________________________________________________________

Dr. Shaji KR (Senior Consultant- NeuroSurgeon, Aster MIMS Kottakkal) Latest Malayalam health tips about How to prevent Back pain in Malayalam. Naduvedana Maran Malayalam Health Video.

Check out our other videos:

നടുവേദന ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് സുഖപ്പെടുത്താം | Disc Problem Malayalam Health Tips

പ്രമേഹ രോഗികളുടെ ശരീര ഭാഗങ്ങൾ മുറിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരാതിരിക്കാൻ | Diabetes Malayalam

ഉദ്ധാരണം ലഭിക്കാൻ ചില വഴികൾ | Malayalam Health Tips | Arogyam

And for more on subscribe the channel.

So I hope this video will be helpful for you all. Thank you for watching this video…
Do not forget to subscribe and give a bigger like -comment-share…