നടുവേദന മാറാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പ മാർഗം | Back Pain Treatment in Malayalam Health Tips

In this video Dr. Shaji KR Talk about Modern Treatment for Back Pain – PELD (Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy) Percutaneous endoscopic lumbar discectomy is a safe and effective procedure in lumbar disc prolapse. It has the advantage that it can be performed on a daycare basis under local anesthesia with shorter length of hospitalization and Read More …

നടുവേദന ഉള്ളവർ റസ്റ്റ് എടുക്കരുത് | Back pain Treatment Malayalam | Arogyam

നടുവേദന ഉള്ളവർ bed rest എടുത്താലുള്ള പ്രയാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് Dr Abdul Hakeem M (Sr. Consultant Orthopedic Surgeon , Aster MIMS Kottakkal) സംസാരിക്കുന്നു. നടുവേദനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക് വിളിക്കുക : +919656 000 629 ചാനൽ SUBSCRIBE ചെയ്യാൻ https://www.youtube.com/arogyam Please like my facebook page https://www.facebook.com/arogyamhealthtips/ Arogyam Youtube Channel publish Malayalam Health Tips and Beauty Tips includes How to Read More …

Back Pain + Exercises (HERNIATED DISCS & WEIGHT LIFTING!)

error=login error, please check if your spinnerchief username and password is right. if you still don’t have the spinnerchief account, you can register one at http://account.spinnerchief.com freely. If everything is right at yourside, maybe there is a network problem on the server, please try again later.

Top 5 Exercises For Chronic Low Back Pain

Top 5 Exercises For Chronic Low Back Pain Bob & Brad discuss the top 5 exercises for low back pain. This week’s giveaway: We are giving away Hanging Handle kits!! Giveaway Link: https://bobandbrad.com/giveaways Purchase Link for Hanging Handles: https://amzn.to/31X4qgI Visit us on our other social media platforms: Website: https://bobandbrad.com/ Facebook: https://www.facebook.com/BobandBrad/ Instagram: https://www.instagram.com/officialbobandbrad/ Twitter: https://twitter.com/ptfamous Read More …

The Low Back Pain Solution (DO THIS FIRST!)

If you have ever had back pain or you are dealing with it right now, you know how debilitating it can be. In this video, I’m going to tell you the truth about back pain and what you really need to do to fix it permanently. All too often, you are told to rest in Read More …

The WORST Stretches For Low Back Pain (And What To Do Instead) Ft. Dr. Stuart McGill

One of the first solutions people struggling with back pain seek are lower back stretches to relieve their pain. But the truth is, many of these stretches for back pain are just short term fixes that actually end up doing more harm than good, and are the opposite of what people should be doing. A Read More …

Core Exercises for Back Pain Relief

Back pain can cause the core to become weak, or a weak core can be what’s actually causing the back pain. So it’s important to strengthen the core to help prevent and relieve back pain. Buy a worksheet with these core exercises at: https://www.askdoctorjo.com/core-exercise-back-pain-worksheet When strengthening the core, it’s not just about the abs in Read More …

Lower Back Pain Exercises (The Big 3)

AJ demonstrates the Big 3 Low Back stabilization exercises from Dr. Stuart McGill. AJ here, with Stronglife Physiotherapy. Sir Isaac Newton once said: “If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants.” One of the giants in the physical therapy profession when it comes to low back pain is Dr. Read More …

TEN Best Stretches For Lower Back Pain And Stiffness

STOP doing the WRONG stretches for your back pain! Ten of the best back stretches to fix the most common lower back problems. Led by a physical therapist and back pain specialist – follow along at home with this effective exercise routine! ====================================== **STRETCH OUT STRAP: https://amzn.to/2D1dNUv ====================================== OTHER VIDEOS YOU’LL FIND USEFUL 6 STRETCHES Read More …

STOP Low Back Pain the EASY Way! No Exercises or Medications: 10 Options!

error=login error, please check if your spinnerchief username and password is right. if you still don’t have the spinnerchief account, you can register one at http://account.spinnerchief.com freely. If everything is right at yourside, maybe there is a network problem on the server, please try again later.