നടുവേദന ഉള്ളവർ റസ്റ്റ് എടുക്കരുത് | Back pain Treatment Malayalam | Arogyam

നടുവേദന ഉള്ളവർ bed rest എടുത്താലുള്ള പ്രയാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് Dr Abdul Hakeem M (Sr. Consultant Orthopedic Surgeon , Aster MIMS Kottakkal) സംസാരിക്കുന്നു. നടുവേദനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക് വിളിക്കുക : +919656 000 629 ചാനൽ SUBSCRIBE ചെയ്യാൻ https://www.youtube.com/arogyam Please like my facebook page https://www.facebook.com/arogyamhealthtips/ Arogyam Youtube Channel publish Malayalam Health Tips and Beauty Tips includes How to Read More …

Top 5 Exercises For Chronic Low Back Pain

Top 5 Exercises For Chronic Low Back Pain Bob & Brad discuss the top 5 exercises for low back pain. This week’s giveaway: We are giving away Hanging Handle kits!! Giveaway Link: https://bobandbrad.com/giveaways Purchase Link for Hanging Handles: https://amzn.to/31X4qgI Visit us on our other social media platforms: Website: https://bobandbrad.com/ Facebook: https://www.facebook.com/BobandBrad/ Instagram: https://www.instagram.com/officialbobandbrad/ Twitter: https://twitter.com/ptfamous Read More …

Top 3 Ways to Apply Traction (Decompression) to Spine (Back Pain/Sciatica) With Equipment

error=login error, please check if your spinnerchief username and password is right. if you still don’t have the spinnerchief account, you can register one at http://account.spinnerchief.com freely. If everything is right at yourside, maybe there is a network problem on the server, please try again later.

Physical Therapist Treats Your Low Back Pain At Home!

An entire physical therapy session for your lower back pain that you can do at home! Stretches, exercises, and modalities for low back pain relief directed by a doctor of physical therapy. Follow along with the best exercises for lower back pain and feel better fast! As I mention in the video above – not Read More …

5 Stretches Gamers can do for BACK PAIN

Gaming shouldn’t hurt, so let’s do something about it. Learn 5 stretches that gamers can do for Back Pain, right at your desk. These stretches will help with lower back pain and upper back pain as well as sciatica, caused by sitting on a chair or couch for an extended period of time. I wanted Read More …

The WORST Stretches For Low Back Pain (And What To Do Instead) Ft. Dr. Stuart McGill

One of the first solutions people struggling with back pain seek are lower back stretches to relieve their pain. But the truth is, many of these stretches for back pain are just short term fixes that actually end up doing more harm than good, and are the opposite of what people should be doing. A Read More …

Back Pain, Causes, Signs and Symptoms, Diagnosis and Treatment.

error=login error, please check if your spinnerchief username and password is right. if you still don’t have the spinnerchief account, you can register one at http://account.spinnerchief.com freely. If everything is right at yourside, maybe there is a network problem on the server, please try again later.

Four Favorite Exercises for Pinched Nerve and Lower Back Pain

error=login error, please check if your spinnerchief username and password is right. if you still don’t have the spinnerchief account, you can register one at http://account.spinnerchief.com freely. If everything is right at yourside, maybe there is a network problem on the server, please try again later.

कमर दर्द (Back pain) का असरदार इलाज – Top Relief Exercises

कमर दर्द कैसे ठीक करे? जानिये कमर दर्द दूर करने के उपाय, Exercise, योग। Back pain का असरदार treatment, relief exercises जानिये इस वीडियो में। Physiotherapy for back pain (in hindi) – back pain relief exercises (कमर दर्द की एक्सरसाइज/exercise). Back pain in pregnancy – causes, treatment, relief. Subscribe to our channel for more videos Read More …

Core Exercises for Back Pain Relief

Back pain can cause the core to become weak, or a weak core can be what’s actually causing the back pain. So it’s important to strengthen the core to help prevent and relieve back pain. Buy a worksheet with these core exercises at: https://www.askdoctorjo.com/core-exercise-back-pain-worksheet When strengthening the core, it’s not just about the abs in Read More …