നടുവേദന മാറാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പ മാർഗം | Back Pain Treatment in Malayalam Health Tips

In this video Dr. Shaji KR Talk about Modern Treatment for Back Pain – PELD (Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy) Percutaneous endoscopic lumbar discectomy is a safe and effective procedure in lumbar disc prolapse. It has the advantage that it can be performed on a daycare basis under local anesthesia with shorter length of hospitalization and Read More …

നടുവേദന ഉള്ളവർ റസ്റ്റ് എടുക്കരുത് | Back pain Treatment Malayalam | Arogyam

നടുവേദന ഉള്ളവർ bed rest എടുത്താലുള്ള പ്രയാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് Dr Abdul Hakeem M (Sr. Consultant Orthopedic Surgeon , Aster MIMS Kottakkal) സംസാരിക്കുന്നു. നടുവേദനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക് വിളിക്കുക : +919656 000 629 ചാനൽ SUBSCRIBE ചെയ്യാൻ https://www.youtube.com/arogyam Please like my facebook page https://www.facebook.com/arogyamhealthtips/ Arogyam Youtube Channel publish Malayalam Health Tips and Beauty Tips includes How to Read More …

Causes of back pain after delivery. Tips to reduce back pain – Dr. Shefali Tyagi

error=login error, please check if your spinnerchief username and password is right. if you still don’t have the spinnerchief account, you can register one at http://account.spinnerchief.com freely. If everything is right at yourside, maybe there is a network problem on the server, please try again later.

Low back pain- The most common causes of lower back pain

Low back pain is so common and yet it can be difficult to figure out what’s causing your lower back pain. So in this video, Ashley explains the common reasons why people have low back pain. There are so many causes of lower back pain that I couldn’t go through them all in one video Read More …

STOP Back Pain With Ab Exercises

error=login error, please check if your spinnerchief username and password is right. if you still don’t have the spinnerchief account, you can register one at http://account.spinnerchief.com freely. If everything is right at yourside, maybe there is a network problem on the server, please try again later.

What Causes Upper Back Pain? | Back Pain Relief

error=login error, please check if your spinnerchief username and password is right. if you still don’t have the spinnerchief account, you can register one at http://account.spinnerchief.com freely. If everything is right at yourside, maybe there is a network problem on the server, please try again later.

Back Pain, Causes, Signs and Symptoms, Diagnosis and Treatment.

error=login error, please check if your spinnerchief username and password is right. if you still don’t have the spinnerchief account, you can register one at http://account.spinnerchief.com freely. If everything is right at yourside, maybe there is a network problem on the server, please try again later.

Four Favorite Exercises for Pinched Nerve and Lower Back Pain

error=login error, please check if your spinnerchief username and password is right. if you still don’t have the spinnerchief account, you can register one at http://account.spinnerchief.com freely. If everything is right at yourside, maybe there is a network problem on the server, please try again later.

कमर दर्द (Back pain) का असरदार इलाज – Top Relief Exercises

कमर दर्द कैसे ठीक करे? जानिये कमर दर्द दूर करने के उपाय, Exercise, योग। Back pain का असरदार treatment, relief exercises जानिये इस वीडियो में। Physiotherapy for back pain (in hindi) – back pain relief exercises (कमर दर्द की एक्सरसाइज/exercise). Back pain in pregnancy – causes, treatment, relief. Subscribe to our channel for more videos Read More …

4 Favorite Exercises for Hip and Low Back Pain

error=login error, please check if your spinnerchief username and password is right. if you still don’t have the spinnerchief account, you can register one at http://account.spinnerchief.com freely. If everything is right at yourside, maybe there is a network problem on the server, please try again later.