നടുവേദന ഉള്ളവർ റസ്റ്റ് എടുക്കരുത് | Back pain Treatment Malayalam | Arogyam

നടുവേദന ഉള്ളവർ bed rest എടുത്താലുള്ള പ്രയാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് Dr Abdul Hakeem M (Sr. Consultant Orthopedic Surgeon , Aster MIMS Kottakkal) സംസാരിക്കുന്നു. നടുവേദനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക് വിളിക്കുക : +919656 000 629 ചാനൽ SUBSCRIBE ചെയ്യാൻ https://www.youtube.com/arogyam Please like my facebook page https://www.facebook.com/arogyamhealthtips/ Arogyam Youtube Channel publish Malayalam Health Tips and Beauty Tips includes How to Read More …

Pregnancy and Back Pain in Hindi | Back Pain Causes in Hindi | Backache During Pregnancy in Hindi

Pebbles present, Pregnancy and Back Pain Explained in Hindi | What are the Causes for Back Pain in Hindi | Why do we get Backache During Pregnancy in Hindi. Chat with Dr. Rajashree J. Senapati MBBS, DGO, MD (Mumbai) Consulting Obstetrician & Gynaecologist Since 1996. Visit Pebbles Official Website – http://www.pebbles.in Visit Pebbles Exclusive Video Read More …

Lower Back Pain Relief Exercises for Pregnancy – Physio Guided Home Routine

error=login error, please check if your spinnerchief username and password is right. if you still don’t have the spinnerchief account, you can register one at http://account.spinnerchief.com freely. If everything is right at yourside, maybe there is a network problem on the server, please try again later.

Top 3 Exercises for Back Pain and Pregnancy

error=login error, please check if your spinnerchief username and password is right. if you still don’t have the spinnerchief account, you can register one at http://account.spinnerchief.com freely. If everything is right at yourside, maybe there is a network problem on the server, please try again later.

“Magic” Move for Back Pain During Pregnancy and Labor

error=login error, please check if your spinnerchief username and password is right. if you still don’t have the spinnerchief account, you can register one at http://account.spinnerchief.com freely. If everything is right at yourside, maybe there is a network problem on the server, please try again later.

Pregnancy: Tips to Reduce Back Pain

error=login error, please check if your spinnerchief username and password is right. if you still don’t have the spinnerchief account, you can register one at http://account.spinnerchief.com freely. If everything is right at yourside, maybe there is a network problem on the server, please try again later.

Tips On How To Handle Your Back Pain

All over the world, lots of people suffer from the effects of back discomfort. Having back discomfort causes everyday tasks to be difficult to accomplish, and it’s sometimes very hard to find proper treatment. That said, there are many back pain treatments available today. Read the tips in this article to help guide you to living a life without back discomfort. Read More …

Back Pain and Pregnancy – Is There a Connection?

According to some medical research studies, 80% of women in the pregnancy stage suffer from back pain; hence, the connection between back pain and pregnancy. However, up until now this connection is still not clear and is not entirely understood. Because of this, pregnant women are not given with a lot of treatment options. However, back pain and pregnancy treatment options can be improved once the underlying connection between these two becomes clearly understood. Read More …

How Back Pain Affects Pregnancy

Medical research reveals that 50% of pregnant women experience low back pain during their first trimester. The intensity and duration of low back pain vary; some people experience this pain throughout their pregnancy and others don’t experience it at all. Knowing the cause of the pain helps guide you as you decide how and how intensively to treat this pain. Read More …